harav

אודות

כחניך בית מדרשו של הרב קוק, הרב שרקי דוגל באמונה מתוך רוחב אופקים, הוא רואה בניגודיות אשר נוצרה בקרב תלמידי חכמים בין התורה לחכמה דבר המזיק מאוד לדור, ויתכן שדווקא גישה זו, אותה ניתן לשמוע בברור בשיחותיו, מושכת תלמידים ממגוון רחב של רקעים.
הרב רואה את הציונות כעומדת במרכז ההתהוות של הסינטזה בין מרכבי ה״שיר המרובע״ של הרב קוק: באחדות בין שירת היחיד, האומה, האנשות וההוויה. הוא מאמין כי התחייה הלאומית כוללת בהכרח תחייה תרבותית כסממן חי לאותנטיות של תחיה זו וכבסיס להשבת רוח הנבואה.

ביוגרפיה קצרה:
הרב אורי שרקי (תשי”ט, 1959) הוא ר״מ בכיר במכון מאיר ורב קהילת בית יהודה בירושלים. בנוסף לכך, הרב הינו יושב ראש ״ברית עולם – המרכז העולמי לבני נח”, העוסק בהפצת תורת בני נח בקרב אומות העולם.
הרב שרקי הוא תלמידם של כמה מגדולי הרוח של היהדות בעידן החדש: הרב צבי יהודה קוק, הרב יהודא ליאון אשכנזי (‘מניטו’) והרב שלמה בנימין אשלג. את משנתם הוא מנחיל לציבור הרחב בהרצאות על-פה, בדברים שבכתב וברשת האינטרנט, בסגנונו הייחודי הכורך יחדיו עומק ופשטות.

בין ספריו:

‘על שמונה פרקים לרמב”ם’, פרוש וביאור לספרו של הרמב”ם. מכון אורים, אלול תשס”ח
‘שיעורים בספר הכוזרי’, פרוש לספרו המפורסם של רבי יהודה הלוי. מכון אורים, אלול תשע”א
‘קדושה וטבע’, אסופת מאמרים בנושאים שונים. מכון אורים, טבת תש”ע

לרשימה המלאה באתר ויקיפדיה