Aug
31
Wed
ספר אורות הקודש לרב קוק. @ מכון מאיר
Aug 31 @ 5:45 – 6:45

שעור בספר “אורות הקודש” של הראי”ה קוק.

Sep
1
Thu
ספר ישעיהו @ מכון מאיר
Sep 1 @ 5:45 – 6:45

שעור בספר ישעיהו.

ספר עולת ראיה לרב קוק @ מכון מאיר
Sep 1 @ 9:00 – 10:00

שעור בספר עולת ראיה של הראי”ה קוק.

Sep
4
Sun
ספר גבורות ה’ למהר”ל מפראג @ מכון מאיר
Sep 4 @ 6:45 – 7:45

שעור בספר גבורות השם.

Berechit @ Machon Ora
Sep 4 @ 7:00 – 8:00

שיעור בצרפתית על ספר בראשית.

Berechit @ Machon Meir
Sep 4 @ 9:00 – 10:00

שיעור בצרפתית על ספר בראשית.

שעור בספר שמות @ מכון מאיר
Sep 4 @ 17:30 – 18:30

שעור שבועי בספר שמות בכיתת אמונה במכון מאיר.

Sep
5
Mon
פרק חלק @ מכון מאיר
Sep 5 @ 5:45 – 6:45

שעור בפרק חלק במסכת סנהדרין.

ספר אורות לרב קוק @ מכון מאיר
Sep 5 @ 7:00 – 8:00

שעור בספר “אורות” של הראי”ה קוק.

Chmoneh Perakim par Maimonides @ Machon Meir
Sep 5 @ 9:00 – 10:00

שיעור בצרפתית על שמונה פרקים לרמב”ם.

ר ש"י מפרש על הפסוק "והאדם ידע את חווה אשתו" שלידת קין והבל הייתה לפני החטא אבל בזוהר ובאר"י (ובכלל זה יסוד חשוב בקבלה) שקין והבל נולדו אחרי החטא (מזוהמת הנחש וכו'). עיין בשער הפסוקים סימן ד' כתוב שם מפורשות ש"ידוע ש קין והבל נולדו אחר הפגם" ואף מובא לכך עוד מקורות בזוהר עיין שם. רש"י מפרש על הפסוק "והאדם ידע את חווה אשתו" שלידת קין והבל הייתה לפני החטא אבל בזוהר ובאר"י (ובכלל זה יסוד חשוב בקבלה) שקין והבל נולדו אחרי החטא (מזוהמת הנחש וכו'). עיין בשער הפסוקים סימן ד' כתוב שם מפורשות ש"ידוע ש קין והבל נולדו אחר הפגם" ואף מובא לכך עוד מקורות בזוהר עיין שם.