Oct
27
Thu
ספר ישעיהו @ מכון מאיר
Oct 27 @ 5:45 – 6:45

שעור בספר ישעיהו.

ספר עולת ראיה לרב קוק @ מכון מאיר
Oct 27 @ 9:00 – 10:00

שעור בספר עולת ראיה של הראי”ה קוק.

Oct
30
Sun
ספר גבורות ה’ למהר”ל מפראג @ מכון מאיר
Oct 30 @ 6:45 – 7:45

שעור בספר גבורות השם.

Berechit @ Machon Ora
Oct 30 @ 7:00 – 8:00

שיעור בצרפתית על ספר בראשית.

Berechit @ Machon Meir
Oct 30 @ 9:00 – 10:00

שיעור בצרפתית על ספר בראשית.

שעור בספר שמות @ מכון מאיר
Oct 30 @ 17:30 – 18:30

שעור שבועי בספר שמות בכיתת אמונה במכון מאיר.

Oct
31
Mon
פרק חלק @ מכון מאיר
Oct 31 @ 5:45 – 6:45

שעור בפרק חלק במסכת סנהדרין.

ספר אורות לרב קוק @ מכון מאיר
Oct 31 @ 7:00 – 8:00

שעור בספר “אורות” של הראי”ה קוק.

Chmoneh Perakim par Maimonides @ Machon Meir
Oct 31 @ 9:00 – 10:00

שיעור בצרפתית על שמונה פרקים לרמב”ם.

Nov
1
Tue
ספר בראשית @ מכון מאיר
Nov 1 @ 5:45 – 6:45

שעור בספר בראשית. מצולם לערוץ הטלויזיה של מכון מאיר.

ר ש"י מפרש על הפסוק "והאדם ידע את חווה אשתו" שלידת קין והבל הייתה לפני החטא אבל בזוהר ובאר"י (ובכלל זה יסוד חשוב בקבלה) שקין והבל נולדו אחרי החטא (מזוהמת הנחש וכו'). עיין בשער הפסוקים סימן ד' כתוב שם מפורשות ש"ידוע ש קין והבל נולדו אחר הפגם" ואף מובא לכך עוד מקורות בזוהר עיין שם. רש"י מפרש על הפסוק "והאדם ידע את חווה אשתו" שלידת קין והבל הייתה לפני החטא אבל בזוהר ובאר"י (ובכלל זה יסוד חשוב בקבלה) שקין והבל נולדו אחרי החטא (מזוהמת הנחש וכו'). עיין בשער הפסוקים סימן ד' כתוב שם מפורשות ש"ידוע ש קין והבל נולדו אחר הפגם" ואף מובא לכך עוד מקורות בזוהר עיין שם.